ZAKRES PRAW I OBOWIĄZKÓW MIESZKAŃCÓW DOMU

 1. Mieszkaniec Domu ma prawo do: 
  1. ochrony i poszanowania jego godności, zapewnienia przestrzegania jego praw oraz dostępności do informacji o tych prawach;
  2. samorządowego organizowania się w celu reprezentowania interesów mieszkańców Domu i uczestnictwa w pracach samorządu;
  3. udziału w terapii zajęciowej;
  4. zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych;
  5. utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną;
  6. bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych;
  7. finansowego wsparcia w przypadku nie posiadania własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30 % zasiłku stałego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  8. składania skarg i wniosków, w tym bezpośrednio Dyrektorowi Domu: w każdy poniedziałek w godzinach od 10ºº do 11ºº oraz w każdy czwartek w godzinach od 14ºº do 15 ºº;
  9. pokoju mieszkalnego wyposażonego w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdego mieszkańca Domu oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych;
  10. w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków:
   1. do trzech posiłków dziennie, wydawanych w godzinach: 7³º - 9³º, 12³º - 14³º, 18ºº - 20ºº,
   2. do wyboru zestawu posiłków lub otrzymania posiłku dodatkowego oraz posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza,
   3. do korzystania z podstawowych produktów żywnościowych oraz napoi dostępnych przez całą dobę,
   4. do spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby całkowitego karmienia;
  11. mieszkańcom Domu nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków zapewnia się odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do jego potrzeb, pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby, w tym:
   1. odzież całodzienną - co najmniej dwa zestawy,
   2. odzież zewnętrzną: płaszcz lub kurtkę - co najmniej jeden zestaw,
   3. bieliznę dzienną - co najmniej 4 komplety,
   4. bieliznę nocną - co najmniej 2 komplety,
   5. co najmniej jedną parę obuwia oraz pantofle domowe,
   6. w przypadku mieszkańców leżących zaopatrywanie w odzież i obuwie dostosowuje się do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia;
  12. pomocy w utrzymaniu higieny osobistej, a w przypadku gdy sami nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i higienicznych, zapewnia się im w szczególności:
   1. w miarę potrzeby: mydło, pastę i szczoteczkę do mycia zębów oraz środki piorące, szampon do mycia włosów, a dla mężczyzn - przybory do golenia,
   2. ręczniki co najmniej dwie sztuki, zmieniane, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na tydzień,
   3. pościel, zmienianą, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
  13. korzystania z niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;
  14. korzystania z punktu bibliotecznego oraz  codziennej  prasy,  a  także  możliwości  zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów pomocy społecznej;
  15. udziału w uroczystościach świątecznych i okazjonalnych oraz w imprezach kulturalnych i turystycznych;
  16. kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem;
  17. regularnego kontaktu z Dyrektorem Domu w określonych dniach tygodnia i godzinach, podanych do wiadomości w dostępnym miejscu;
  18. sprawienia pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego;
  19. korzystania z pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, w tym opieki lekarskiej włącznie ze specjalistyczną zgodnie z przepisami ubezpieczenia zdrowotnego;
  20. organizowania czasu wolnego według własnego uznania;
  21. okresowego przebywania poza Domem, po uzgodnieniu terminu z Dyrektorem. Mieszkaniec Domu, a także inna osoba obowiązana do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, jeżeli mieszkaniec Domu przebywa u tej osoby, nie ponoszą opłat za okres nieobecności mieszkańca Domu nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym.
 2. Obowiązkiem mieszkańca Domu jest :
  1. zachowanie się zgodnie z zasadami współżycia społecznego, nie naruszając praw innych mieszkańców do bezpiecznego, godnego życia i praw personelu do realizacji obowiązków zawodowych;
  2. przestrzeganie obowiązującego w Domu Regulaminu i zarządzeń;
  3. ponoszenie opłat za pobyt w Domu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;
  4. dbanie o mienie Domu, a zwłaszcza pozostające w bezpośredniej dyspozycji mieszkańca;
  5. przestrzeganie ustalonych godzin spożywania posiłków w godzinach podanych do wiadomości w ogólnodostępnym miejscu;
  6. palenie tytoniu jedynie w miejscach do tego wyznaczonych dla mieszkańców;
  7. dbanie o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny, ład i porządek w miejscu zamieszkania i innych pomieszczeniach dostępnych mieszkańcowi;
  8. niezwłoczne powiadamianie pracowników Domu o zauważeniu awarii, uszkodzeniach sprzętu lub innych zagrożeń;
  9. nie gromadzenie łatwo psującej się żywności;
  10. uzyskanie zgody Dyrektora Domu w przypadku wnoszenia na teren Domu sprzętu i urządzeń elektrycznych, zamiaru dokonywania zmian w miejscu zamieszkania i otoczeniu;
  11. informowanie pracownika socjalnego, pielęgniarki lub opiekuna o zamiarze nocowania poza Domem wraz z podaniem miejsca pobytu z adresem;
  12. przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 6.00;
  13. przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.;
  14. ponoszenie opłat za umyślne zniszczenie mienia Domu, w szczególności dotyczy przypadków niszczenia mienia pod wpływem alkoholu.
 3. W przypadku naruszenia porządku przez Mieszkańca będącego pod wpływem alkoholu, personel ma prawo powiadomić Policję.