Ochrona danych osobowych - Klauzula informacyjnaObchody Jubileuszu 60-lecia

60 lecie
W dniach 15 i 16 marca 2018r. uroczyście obchodziliśmy Jubileusz 60-lecia naszego Domu. Wydarzenie objęte było Honorowymi Patronatami Wojewody Podlaskiego i Prezydenta Miasta Białegostoku. Pierwszy dzień obchodów - 15 marca poświęcony był pracownikom Domu. Podczas uroczystości kilkadziesiąt osób otrzymało odznaczenia państwowe wręczone w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez Wojewodę Podlaskiego oraz listy gratulacyjne od Prezydenta Miasta Białegostoku.

W programie znalazła się historia Domu, koncert solistki Opery i Filharmonii Podlaskiej Pani Karoliny Kuklińskiej oraz działającego w Domu Zespołu "Świerki". Nie zabrakło też jubileuszowego tortu ufundowanego przez Partnera Domu.

Uroczystości towarzyszyła wystawa prac mieszkańców oraz wystawa zdjęć i dokumentów archiwalnych.

Serdecznie dziękujemy Wojewodzie Podlaskiemu i Prezydentowi Miasta Białegostoku za objęcie naszego wydarzenia Patronatem Honorowym oraz za wręczenie odznaczeń i listów gratulacyjnych pracownikom Domu.

Wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, przedstawicielom władz samorządowych, Zastępcy Prezydenta Miasta Białegostoku Panu Zbigniewowi Nikitorowiczowi, Ekscelencjom Biskupowi Pomocniczemu dr hab. Henrykowi Ciereszko i Biskupowi Supraskiemu Andrzejowi, Dyrektorowi Departamentu Spraw Społecznych Panu Adamowi Kurlucie, Dyrektor Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku Pani Annie Legus, Pani Irenie Głowackiej, Dyrektorowi Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Nr 2 w Białymstoku Panu Wojciechowi Kucerow składamy gorące podziękowania. Słowa podziękowania kierujemy także do dyrektorów i kadry domów pomocy społecznej: Pani Alicji Zawistowskiej- Dyrektor DPS w Mońkach, Pani Walentyny Tokajuk- Dyrektor DPS w Brańsku, Pani Katarzyny Zamojtuk - Sak - Dyrektor DPS "Dom Kombatanta" w Mocieszach, Pani Barbary Burby -Dyrektor DPS "Kalina" w Suwałkach, Pana Janusza Bąka - Dyrektora DPS w Siemiatyczach, Pana Mikołaja Golonko- Dyrektora DPS w Białowieży, Pana Józefa Domaszuka - Dyrektora DPS w Czerewkach, Pan Jana Steckiewicza - Dyrektora DPS "Jawor" w Jałówce, Pan Krzysztofa Jankowskiego - Dyrektora DPS w Łomży, Pana Wojciecha Jocza - Dyrektora DPS ul. Baranowicka, Pana Henryka Smilewicza - Dyrektora DPS w Choroszczy, Pani Ireny Błaszko i Pani Małgorzaty Dołkin, Pani Izabeli Konikowskiej - Dyrektor DPS „Spokojna Przystań” w Garbarach oraz ks. dr Marcina Roszkowskiego - Dyrektora DPS w Tykocinie.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


Drugi dzień obchodów Jubileuszu 60-lecia

60 lecie
Dzień 16 marca- poświęcony był emerytowanym pracownikom Domu, mieszkańcom i ich rodzinom.
W programie znalazła się historia Domu, występy artystyczne - koncert Chóru „Cantylena” pod Dyrekcją Pana Kazimierza Klepackiego oraz działającego w Domu Zespołu "Świerki". Rada Mieszkańców i osoby najdłużej mieszkające w Domu otrzymały listy gratulacyjne od Dyrektor Domu. Wszystkim obecnym dziękujemy za przyjęcie zaproszenia.
Współorganizatorem wydarzenia było istniejące przy Domu Stowarzyszenie "Dobrze Być Razem".

W sposób szczególny dziękujemy naszym Partnerom Seni- Toruńskim Zakładom Materiałów Opatrunkowych, IPSON oraz PSS Społem w Białymstoku.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


LOGO

logo_DPS
Od dnia 18 listopada 2011 r. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej 9 w Białymstoku posiada logo składające się z nazwy placówki w kolorze czarnym rozmieszczonej w dwóch liniach oraz elementu graficznego umieszczonego po lewej stronie nazwy. Słowo "Dom" wyróżnione jest większą czcionką. Grafika to symbol połowy choinki - świerka wykonana w trzech odcieniach zieleni - ciemna zieleń u dołu, średnia i jasna na górze. Wszystkie dokumenty wychodzące z Domu są od tego momentu sygnowane logo.

budynek_DPS
1. LOKALIZACJA

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 zlokalizowany jest w parku miejskim. Obszar działki zajmuje 1 ha 2764 m2 i sąsiaduje z Wielofunkcyjną Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 2. Posesja Domu Pomocy Społecznej jest otoczona z dwóch stron Lasem Zwierzynieckim. W pobliżu znajdują się przystanki komunikacji miejskiej linii nr: 3 10 11 16 26 104 3n.
2. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Dom jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej przeznaczoną dla 188 osób przewlekle somatycznie chorych. Nadzór nad jego działalnością sprawuje Prezydent Miasta Białegostoku. Dom działa na podstawie:3. ZADANIA I DZIAŁALNOŚĆ

Dom zapewnia osobom nie mogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności całodobową opiekę. Realizuje swoje zadania zgodnie z obowiązującym standardem usług:

 1. W zakresie potrzeb bytowych, zapewniając:
  1. Miejsce zamieszkania,
  2. Wyżywienie,
  3. Odzież i obuwie,
  4. Utrzymanie czystości;

 2. W zakresie potrzeb opiekuńczych, polegające na:
  1. Udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
  2. Pielęgnacji,
  3. Niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;

 3. W zakresie potrzeb wspomagających, polegające m.in. na:
  1. Umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
  2. Podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców Domu,
  3. Umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
  4. Zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu,
  5. Stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
  6. Działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca Domu, w miarę jego możliwości;


budynek2 DPS
Dom dysponuje pokojami jednoosobowymi (15), dwuosobowymi (66) i trzyosobowymi (14). Pokoje wyposażone są w podstawowy sprzęt tj. łóżko, szafki nocne, szafy ubraniowe, stół i krzesła oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Każdy z mieszkańców może według własnego pomysłu zaakcentować swoją indywidualność w pokoju poprzez rodzinne fotografie, przedmioty osobiste czy też ozdoby przez siebie wykonane. Mieszkańcy mają do dyspozycji cztery sale dziennego pobytu wyposażone w sprzęt elektroniczny, świetlicę, jadalnię, kaplicę, punkt biblioteczny Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, bilard, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, punkty pralnicze i palarnie. Dom zapewnia codzienną prasę i tygodniki wedle zainteresowań. Umożliwia również korzystanie ze świadczeń zdrowotnych i pomoc psychologiczną. Nad prawidłowym odżywianiem pensjonariuszy czuwa dietetyk i kierownik działu opiekuńczego. W kaplicy odprawiane są w każdą niedzielę, wtorki, święta, pierwsze piątki i soboty miesiąca nabożeństwa przez kapelana katolickiego i prawosławnego.


budynek3 DPS
W ramach działalności kulturalno - oświatowej organizowane są wyjazdy rekreacyjne i turystyczne, święta, uroczystości okazjonalne oraz imprezy artystyczne - wystawy, koncerty, przedstawienia teatralne, spotkania integracyjne, konkursy i zabawy taneczne. Nie pomija się też osób, które mogą tylko biernie uczestniczyć w zajęciach i spotkaniach. Mieszkańcy rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności artystyczne. Efektem tego są programy artystyczne prezentowane na imprezach odbywajacych sie w placówce i poza nią. Najsprawniejsi mieszkańcy czynnie uczestniczą w ważnych imprezach kulturalnych, muzycznych i recytatorskich naszego miasta zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Wybrane wydarzenia z życia Domu umieszczane są w kronice.

Na codzień mieszkańcy spotykają się w świetlicy, salach dziennego pobytu, pracowniach terapeutycznych i ćwiczeniach rehabilitacyjnych. Aktywizacja mieszkańca odgrywa szczególną rolę w poprawie jakości jego życia. Racjonalne spędzanie wolnego czasu to najlepszy lek na poczucie rezygnacji i zobojetnienia. Aktywny senior, mimo wieku i często nie najlepszego stanu zdrowia czy braku najblizszej rodziny, odznacza się lepszą kondycją psychosomatyczną.

W doborze zajęć uwzględnia się możliwości i umiejętności podopiecznych, a także ich oczekiwania, zainteresowania i potrzeby. Zaspakajanie potrzeb estetycznych stwarza lepsze warunki dla biologicznej egzystencji, pogody ducha, daje większe poczucie szczęścia, satysfakcji z życia, wzbogaca życie wewnętrzne. Stąd też Dom umożliwia udział w terapii zajęciowej prowadzonej w następujących pracowaniach:


Copyright © DPS Białystok 2008 - 2016